Galeria

PREINSCRIPCIONS LLAR D’INFANTS MUNICIPAL “COLORAINES”

Les preinscripcions a la Llar d’infants municipal “Coloraines” pel curs 2020-2021 es portaran a terme del 18 al 27 de maig de 2020 (ambdós inclosos).

Per al proper curs, la llar d’infants preveu oferir 26 places per a les 2 aules de P1  (1-2 anys) i 16 places per a les 2 aules de P2 (2-3 anys). Sempre que el Departament d’Educació no realitzi cap modificació en relació al Covid-19.

 

La sol·licitud de preinscripció es farà de manera telemàtica en aquest enllaç https://forms.gle/gLCv68PQ6KUfN2UR7

Omplint el formulari i a part, enviant en el correu b7008250@xtec.cat  tota aquesta documentació (escanejada o fotografiada en format pdf o jpg) indicant molt bé a qui pertany : DNI, passaport o altres documents d’identitat del pare, mare o tutor/a; llibre de família (pàgina on està enregistrat el nen/a) o altres documents relatius a la filiació; carnet de vacunacions on figurin les dosis de vacunes rebudes amb les dates corresponents, o en el cas de no estar vacunat cal presentar un certificat mèdic oficial justificatiu; la TIS (targeta d’identificació sanitària) de l’alumne/a. Així com tota la documentació acreditativa dels diferents criteris generals i complementaris de baremació que només s’han de presentar si s’al·leguen.

Per als casos que no es puguin presentar de manera telemàtica i de manera excepcional, es pactarà dia i hora per telèfon (972.47.64.39) per donar cita prèvia, entre els dies 25 i 27 de maig.

A l’hora d’obtenir plaça tindran prioritat d’admissió tots els nens i nenes empadronats a Fornells de la Selva, amb control sobre la veracitat de l’empadronament i residència efectiva. Si queden places aquestes seran ocupades per la resta de sol·licituds i s’aplicaran els barems següents:

 

CRITERIS PRIORITARIS


Quan l’alumne/a té germans/es escolaritzats/es al centre o pares o tutors legals que hi treballen en el moment en què es presenta la preinscripció.  40 punts


Quan el domicili familiar estigui a Fornells de la Selva. 40 punts


Quan a instància del pare o mare, tutor/a, guardador/a de fet, es prengui en consideració, en comptes del domicili familiar, l’adreça del lloc de treball d’un d’ells, i aquest és a Fornells de la Selva. 5 punts


Quan el pare o la mare, tutor/a, siguin beneficiaris de l’ajut de la renda mínima d’inserció, calculat en funció dels fills a càrrec de la persona perceptora. 10 punts


Quan l’alumne/a acrediti una discapacitat de grau igual o superior al 33 %, o quan el pare, la mare, tutor/a, un germà/na de l’alumne/a acrediti una discapacitat igual o superior al 33%. 10 punts


 

 

CRITERIS COMPLEMENTARIS


Pel fet de formar part de família nombrosa. 15 punts


Pel fet que l’alumne/a tingui una malaltia crònica que afecti al seu sistema digestiu, endocrí o metabòlic, inclosos els celíacs. 5 punts


Tenir avi i/o àvia que visquin i estiguin empadronats a Fornells de la Selva. 25 punts


 

Els alumnes que ja estan matriculats a la Llar d’infants no han de tornar a fer tot el procés de preinscripció i matrícula. 

Una vegada acabat el termini de preinscripció s’enviarà un correu a cada  família informant de la llista d’admissió i del procediment de la matriculació del 17 al 23 de juny de 2020. Si cal fer una reclamació sobre la puntuació de la llista d’admissió es farà a través del mateix correu b7008250@xtec.cat  exposant la vostra reclamació i adjuntant la documentació que considereu oportuna.

 

 

INFORMACIÓ GENERAL DE LA LLAR D’INFANTS:

  • QUOTES:

Matrícula: 58’00 €

Quota mensual: 155  €/mes (des de l’inici segons matrícula fins el mes de juliol inclòs).

Servei de menjador: 5 € dia/nen (habituals o més de 11 dies al mes)

6’40 € dia/nen (esporàdics o menys de 10 dies al mes)

 

Per més informació podeu posar-vos en contacte amb la direcció del centre a través dels següents correus electrònics b7008250@xtec.cat o  coloraines@fornellsdelaselva.cat o al número de telèfon 972.47.64.39 de dilluns a divendres de 9:30 a 13:00.